Uddrag fra Folketingets Ombudsmands Beretning FOB 1989.268:
(kan lånes på biblioteket)

"
...
Formålet med bestemmelserne i offentlighedsloven om, at adgangen til aktindsigt som udgangspunkt også omfatter indførelser i journaler, registre og andre fortegnelser vedrørende den pågældende sags dokumenter er dobbelt. For det første skal den aktindsigtssøgende herigennem kunne få oplysninger om sagens samlede behandling hos myndigheden. For det andet - og væsentligst - er formålet at give den aktindsigtssøgende mulighed for at kontrollere, om den aktindsigtssøgende har fået aktindsigt i samtlige de dokumenter, den pågældende mener at have krav på aktindsigt i. Jeg henviser herved til Folketingstidende 1963-64, tillæg A, sp. 1354, Eilschou Holm: Offentlighedsloven (1970), s. 60, betænkning. 857/1978 om offentlighedslovens revision, s. 142, Justitsministeriets vejledning om offentlighedsloven (1986), pkt. 20, Justitsministeriets vejledning om forvaltningsloven (1986), pkt. 57, Asbjørn Jensen m. fl.: Offentlighedsloven (1986), s 88-89, Asbjørn Jensen m.fl.: Forvaltningsloven (1987), s. 127, samt Folketingstidende 1985-86, tillæg A, sp. 138 og - især - sp. 214. ...

Efter min opfattelse har forvaltningsmyndigheden således pligt til ex officio (uopfordret - red.) at meddele den aktindsigtssøgende aktindsigt i de i offentlighedslovens § 15, stk. 1, nr. 2, og forvaltningslovens § 10, stk. 1, nr. 2, omhandlede dokumenter samtidig med, at der i øvrigt meddeles aktindsigt i sagen.
..."