Uddrag fra Folketingets Ombudsmands Beretning FOB 1974.193:
(kan lånes på biblioteket)

"
...
Efter min mening tilsiger god forvaltningspraksis, at indkommet post så vidt muligt journaliseres umiddelbart efter modtagelsen (samme dag eller dagen efter), og således inden de pågældende dokumenter går til sagsekspedition. Herfor taler for det første de almindelige formål med foretagelse af journalisering, jfr. herved administrationsrådets rapport (1968) om journalisering, s. 4, herunder tilvejebringelse af en sikker kontrol med sagsbehandling. I samme retning taler - hvilket havde en særlig interesse med henblik på den foreliggende sag, - bestemmelsen i offentlighedslovens § 3, nr. 2, hvorefter adgangen til at få oplysning i overensstemmelse med offentlighedslovens regler omfatter indførelser i journaler, registre og andre fortegnelser vedrørende den pågældende sags dokumenter en forudsætning for, at denne bestemmelse kan virke i overensstemmelse med hensigten, er, at journaliseringen sker umiddelbart efter, de pågældende dokumenters modtagelse. På den foreliggende baggrund henstillede jeg til socialministeriets overvejelse, om der i ministeriet burde udfærdiges en kontorinstruks i overensstemmelse med det ovenfor anførte.
..."