Uddrag af Betænkning om Offentlighed i Forvaltningen
afgivet af den ved statsministeriets skrivelse af 25. februar 1956.
Betænkning nr. 325/1963. Afsnit V, s. 42-48:
(kan lånes på biblioteket)

V. ALMINDELIGE BETRAGTNINGER FOR OG IMOD INDFØRELSE AF OFFENTLIGHEDSPRINCIPPET I FORVALTNINGEN

A. OFFENTLIGHED SOM LED I FOLKESTYRET

En af de begrundelser, der står i første række som motivering for indførelse af offentlighed i forvaltningen, er en betragtning, som står i forbindelse med folkestyret i staten og kommunerne. For denne betragtning fremstår adgangen til at gøre sig bekendt med den offentlige forvaltnings dokumenter som en udbygning af folkestyret. Den offentlige forvaltning er en samfundsfunktion, der angår alle samfundets medlemmer, og da det er befolkningen, som gennem valg eller på anden måde har den afgørende magt i statens og kommunernes styre, bør befolkningen i størst mulig udstrækning have kendskab til, hvad der foregår inden for dette styre, og mulighed for at diskutere og tage stilling til offentlige anliggender. Derfor er trykkefrihed og anden ytringsfrihed, forsamlingsfrihed og foreningsfrihed afgørende forudsætninger for demokratiet. Offentlighed i forvaltningen kan ses i denne sammenhæng, jfr. at den svenske offentlighedsordning er blevet anset som en bestanddel af den svenske trykkefrihed. Offentlighed i forvaltningen må antages at være med til at skabe og vedligeholde interessen for offentlige anliggender, hvilket ikke mindst er ønskeligt i det moderne komplicerede samfund og i en tid, hvor der næres frygt for, at den politiske ligegyldighed skal brede sig. Offentlighed bidrager til at sætte almene problemer under debat og giver mulighed for, at befolkningen kan reagere over for lovgivning og administrativ praksis. Offentlighed i forvaltningen kan således betragtes som et led i demokratiet.

Erfaringen viser, at det efter den nuværende ordning, selv om man måtte ønske det, ikke er muligt at holde offentligheden fuldstændigt uden kendskab til mange sager, der behandles af administrationen. Enkelte dokumenter eller faser i sagens behandling vil blive kendt af en større kreds. Hemmeligholdelse kan vanskeliggøres derved, at en sag skal pansere en række forskellige myndigheder eller flere instanser. Det har vist sig, at pressen har gode muligheder for at skaffe informationer. Når dette er tilfældet, kan det siges, at det er bedre, at pressen - og dermed offentligheden - bliver rigtigt og udtømmende orienteret gennem adgang til forvaltningens dokumenter, end at orienteringen af læserne skal ske på grundlag af tilfældige - ofte ufuldstændige - oplysninger, som kan give anledning til misforståelse af sagens sammenhæng.

Heroverfor gøres det gældende, at der efter herskende praksis i ret stor udstrækning fra forvaltningens side gives orientering til offentligheden, navnlig pressen, om sager, der er til behandling eller er afgjort, jfr. foran kap. II A (side 10), og at pressen i øvrigt har sådanne muligheder for at fremskaffe oplysninger, at der ikke er behov for videregående indsigt fra offentlighedens side i forvaltningens dokumenter. Særligt for den kommunale forvaltning anføres, at der på baggrund af de folkevalgte repræsentanters deltagelse i hele den kommunale forvaltning er tilstrækkelig offentlighed i form af åbne møder og referater af lukkede møder. Endvidere anføres, at det i øvrigt må være en naturlig pligt for ministre og kommunalbestyrelsesmedlemmer at orientere offentligheden om vigtigere anliggender af almen interesse, der behandles i den offentlige forvaltning, men at denne forpligtelse ikke bør bero på udformede retsregler. Hvor det f.eks. drejer sig om teknisk eller økonomisk-politisk planlægning, vil dokumenter og indstillinger ofte være udtryk for et snævert samarbejde mellem organisationer, politikere og administration og de til grund for de opnåede resultater liggende beregninger hyppigt foreligge i en sådan form, at ikke andre end medarbejderne og ganske få specialister har mulighed for at foretage en nærmere vurdering af det udførte arbejde. Skal materialet stilles således op, at en større kreds med udbytte kan gennemse det, vil det medføre et væsentligt merarbejde for administrationen. Det bør derfor være den politisk ansvarlige leder, der i hvert enkelt tilfælde tager stilling til, om og på hvilket tidspunkt og i hvilken form overvejelserne bør komme offentligt frem.

Indføres offentlighed i forvaltningen, vil der herved gives pressen større mulighed for indsigt i såvel offentlige som private forhold, og der rejser sig derfor det spørgsmål, om der ikke som en konsekvens heraf må indføres nye regler for pressens ansvar i forbindelse med omtale af de forhold, den herved kommer til kundskab om. Kommissionen er af den opfattelse, at det ligger uden for dens kommissorium at fremsætte forslag til løsning af dette spørgsmål, som man imidlertid har ment at burde henlede opmærksomheden på.

B. KONTROLHENSYN.

En anden af de begrundelser, der i første række anføres til støtte for ønsket om indførelse af offentlighed i forvaltningen, er den, at borgerne bør have størst mulig adgang til at følge med i og dermed føre kontrol med, at alt går rigtigt til under forvaltningens udførelse af dens opgaver. Til forvaltningen er henlagt en mængde afgørelser i sager af stor samfundsmæssig betydning såvel som sager af særlig betydning for den enkelte borgers personlige og økonomiske interesser og velfærd. Borgerne er i stadig stigende grad underkastet indgreb af forskellig art fra samfundets side gennem forvaltningen. I betydeligt omfang må forvaltningen træffe sine afgørelser uden støtte af faste retningslinier fra lovgivningens side, hvorved afgørelserne får en skønsmæssig karakter. Det anføres på denne baggrund, at man, ved at give borgerne adgang til at gøre sig bekendt med forvaltningens dokumenter, bør give dem mulighed for at kunne kontrollere, at de sager, forvaltningen skal tage sig af, underkastes den fornødne grundige undersøgelse. Det bliver herved muligt at påse, at de oplysninger og erklæringer, der indhentes, er holdbare, og at afgørelserne alene træffes ud fra saglige hensyn, herunder at ensartede sager behandles ens, og at afgørelserne ikke påvirkes af uvedkommende interesser, eller at der - f.eks. ved besættelse af offentlige stillinger - ikke sker favorisering eller anden vilkårlighed, eventuelt direkte embedsmisbrug.

Adgangen til at få kendskab til forvaltningens akter vedrørende en sag giver den enkelte borger som interesseret part i forhold til forvaltningen mulighed for at få oplyst, om hans sag er behandlet på forsvarlig og rigtig måde, og giver ham derved støtte til at varetage sine interesser. Er han utilfreds med en truffen afgørelse, vil det kendskab, han gennem akterne får til det grundlag, hvorpå afgørelsen er truffet, have betydning for hans overvejelser om, hvorvidt han bør søge afgørelsen indbragt for højere instans, og for hans stilling som part under sagens behandling for denne instans.

Aktindsigten vil ligeledes kunne være af vigtighed for afgørelse af, om der måtte være anledning til at klage over en forvaltningsmyndighed til folketingets ombudsmand. Tilsvarende betydning vil naturligvis adgangen til at gennemse en sags dokumenter have for den rådgiver, som skal yde den pågældende juridisk eller anden sagkyndig bistand i sagen.

Det er imidlertid ikke alene parter, der kan have interesse i den ved en offentlighedsordning skabte kontrolmulighed. Også organisationer, der har til opgave at varetage større eller mindre kredses tarv, kan være interesseret i at få kendskab til ekspeditionen inden for visse sagsområder. Men navnlig har pressen en åbenbar interesse i at få førstehånds kendskab til, om forhold inden for forvaltningsområder kræver nærmere belysning eller giver anledning til kritik, således at problemer kan sættes under debat på et sagligt og velunderbygget grundlag.

Det gøres endvidere gældende, at indførelsen af en offentlighedsordning er egnet til at underbygge og forøge tilliden til forvaltningen. Man møder ikke sjældent en skeptisk indstilling over for offentlige forvaltningsmyndigheder. Den kan have konkret årsag deri, at den pågældende ved en eller anden lejlighed har været utilfreds med en afgørelse, som han måske ikke helt har forstået. Men selv uden sådanne konkrete årsager vil der let kunne opstå tvivl om, hvorvidt alt går rigtigt til, når sagerne behandles og afgøres bag lukkede døre uden adgang til at følge med i, hvad der sker. Også for tjenestemændene er det ubehageligt at støde på sådan skepsis eller mistillid, som i øvrigt undertiden kan give sig generende udslag i ubegrundede klager, angreb i pressen og lignende. En sådan skepsis vil kunne mindskes gennem en offentlighedsordning.

Over for de anførte betragtninger vedrørende hensynet til styrkelse af kontrollen med og tilliden til forvaltningen gøres det gældende, at der ikke i Danmark er noget virkeligt behov for øgede retssikkerhedsgarantier inden for forvaltningen.

Forvaltningens virksomhed er allerede i vidt omgang undergivet retlige og politiske garantier.

For personer i offentlig tjeneste gælder bestemmelser om disciplinær- og strafansvar. Forvaltningens organisation i over- og underordnelsesforhold, der i reglen giver mulighed for prøvelse af en afgørelse i mindst 2 instanser, yder i sig selv en væsentlig garanti for en grundig behandling af forvaltningsanliggender og for overholdelsen af de herom gældende regler, idet overinstansen kan ophæve eller omgøre den påklagede afgørelse. Hertil kommer - som anført i forvaltningskommissionens 7. betænkning - inden for statsadministrationen den vide adgang til at gå til ministeren personligt angående en sags afgørelse. Ministeren er den, som over for offentligheden står som den, der har ansvaret for den forvaltning, der er henlagt til hans ministerium, og de afgørelser, der træffes dér, selv om de er truffet på ministerens vegne af vedkommende departementschef eller andre under ham sorterende tjenestemænd. Disse er at anse som ministerens rådgivere og administrative hjælpere, og det har hidtil været betragtet som en naturlig konsekvens af denne ansvarsfordeling, at det også var ministeren, der i sidste instans bestemte, hvorvidt de i sagen foreliggende erklæringer eller andre dokumenter skulle offentliggøres eller ej, f.eks. ved sagens behandling i pressen eller folketinget. Som følge af ministerens parlamentariske ansvar vil en sag endvidere kunne bringes frem i folketinget gennem et spørgsmål til ministeren eller en forespørgselsdebat, en ordning, der i betydelig grad tilgodeser ikke blot den enkeltes, men også offentlighedens interesser over for forvaltningen. Det blev i denne forbindelse anført, at man ved en sammenligning med offentlighedsprincippet i svensk forvaltning ikke må bortse fra, at det danske ministerialsystem er principielt afvigende fra det i Sverige gældende administrative system med af ministeren uafhængige, selvstændigt ansvarlige »embetsvärk«. Forvaltningskommissionens flertal var af den opfattelse, at et princip om offentlighed i dansk forvaltning i det hele ville være dårligt foreneligt med det herskende ministerialsystem og ministrenes parlamentariske ansvar for forvaltningen.

Som en mere speciel parlamentarisk kontrolmulighed kan nævnes, at statens finansielle forvaltning kontrolleres af de af folketinget valgte statsrevisorer, og at statsregnskabet med revisorernes bemærkninger forelægges folketinget til beslutning, jfr. grundlovens § 47.

I kraft af bestemmelsen i grundlovens § 63, stk. 1, hvorefter domstolene er berettigede til at påkende ethvert spørgsmål om øvrighedsmyndighedens grænser, er forvaltningen dernæst underkastet domstolenes kontrol med hensyn til ethvert spørgsmål om forvaltningens lovlighed. Selv om det ikke er mange forvaltningsafgørelser, der indbringes for de almindelige domstole - måske bortset fra skattesager og ekspropriationsspørgsmål - er denne domstolskontrol med forvaltningen som følge af den enkelte domstolsafgørelses præjudikatmæssige virkning af vidtrækkende betydning.

Af stor betydning er den kontrolvirksomhed over for forvaltningen, der i nyeste tid udøves af Folketingets ombudsmand. Ifølge lov nr. 203 af 11. juni 1954 om Folketingets ombudsmand, som ændret senest ved lov nr. 142 af 17. maj 1961, jfr. bek. nr. 342 af 1. december 1961, har ombudsmanden indseende med statens civile og militære forvaltning samt kommunernes forvaltning. Hans virksomhed omfatter ministrene, statens tjenestemænd og alle andre personer, som virker i statens tjeneste. Endvidere er personer, der virker i kommunernes tjeneste, med visse begrænsninger omfattet af ombudsmandens virksomhed. Han har indseende med, om de nævnte personer gør sig skyldige i fejl eller forsømmelse under udøvelsen af deres tjeneste. Det gøres gældende, at man efter indførelsen af ombudsmandsordningen synes at have tilstrækkelig adgang til at imødegå uheldige forhold inden for den offentlige forvaltning.

Endelig anføres det, at der ikke er noget større behov for at give pressen øget adgang til forvaltningens dokumenter, idet pressen under den gældende ordning har vist sig at have tilstrækkelige muligheder for at skaffe sig underretning om forvaltningsanliggender, således at pressens kontrol med forvaltningens udøvelse allerede er en faktor af væsentlig betydning.

C. SAGERNES OPLYSNING.

Som begrundelse for indførelse af en offentlighedsordning anføres, at offentlighedsprincippet vil være af betydning for, at forvaltningen forsynes med rigtige oplysninger. Erklæringer, der afgives til brug for en sags behandling, vil blive afgivet under det ansvar, der følger af, at erklæringen eventuelt kan blive offentliggjort, og at den, hvem sagen angår, har mulighed for at gøre sig bekendt med udtalelsen og fremkomme med berigtigelser. Risikoen for, at udtalelser indeholder løse eller uunderbyggende oplysninger til skade for trediemand eller er påvirket af uvedkommende og usaglige hensyn, imødegås herved.

På den anden side anføres det, at almindelig adgang til forvaltningens aktstykker i mange tilfælde vil vanskeliggøre eller endog umuliggøre sagernes behørige oplysning. Det materiale, der danner grundlaget for sagernes rette afgørelse, vil i vidt omfang bestå af eller være bygget op på erklæringer, afgivet af myndigheder, tjenestemænd, privatpersoner, organisationer etc., dels pligtmæssigt dels frivilligt. Bevidstheden om, at sådanne erklæringer kan komme offentlig frem eller dog komme i hænderne på andre end de myndigheder, til brug for hvilke de er afgivet, indebærer risiko for, at de pågældende nægter at afgive ønskede erklæringer, eller at disse ikke afgives med den oprigtighed og klarhed, som er ønskelig for sagens rette behandling. Denne vanskelighed gør sig særlig gældende, hvor det drejer sig om udtalelser, der indeholder en bedømmelse af personers kvalifikationer og egnethed til at varetage visse opgaver eller beklæde visse stillinger. Offentlighed på dette område vil ikke blot kunne medføre, at man ikke får fuldstændige og udtømmende erklæringer om ansøgerne frem, men vil også kunne holde kvalificerede ansøgere tilbage af frygt for offentliggørelse af ansøgningen og de dertil knyttede oplysninger og vurderinger. Men først og fremmest vil offentlighed kunne medføre, at de indstillende myndigheders erklæringer bliver mere forbeholdne, end hvis de ikke er genstand for offentlighed.

Fra forskellig side er det særligt fremhævet, at erklæringer om besættelse af visse embeder, hvor de kvalifikationer, som man må lægge vægt på, ofte er mindre håndgribelige end ved andre stillinger, nødvendigvis må være unddraget offentligheden, såvel af hensyn til ansøgerne som af hensyn til de instanser, der afgiver erklæringerne. Skal erklæringer indeholdende den skønsmæssige bedømmelse af, hvilken ansøger der i sådanne tilfælde er bedst egnet under hensyn til stedlige og andre forhold, være af virkelig værdi for den ansættende myndighed, vil erklæringerne være uegnet til offentliggørelse. Det kan således befrygtes, at indførelse af en offentlighedsordning vil medføre nogen modstand mod at give oplysninger til administrationen, som den nu har let adgang til at få. Den, der på egne eller andres vegne skal fremlægge en sag for en administrativ myndighed, kan ikke være sikker på, at de oplysninger, som han måske finder det ønskeligt at meddele for at varetage eget eller klientens tarv, ikke på et senere tidspunkt kommer offentligt frem eller bliver bekendt for uvedkommende personer. Man må også frygte for, at myndigheders erklæringer, som kan påregnes at skulle blive offentligt tilgængelige og fremdrages i dags- og fagpressen eller i en folketingsdebat, vil blive så forsigtige og afsvækkede, at de langt fra er tilfredsstillende som grundlag for bedømmelse af de i erklæringen omhandlede forhold. For så vidt angår erklæringer fra privatpersoner eller organisationer må det antages, at en vis tendens til at afgive intetsigende eller forbeholdne erklæringer af frygt for ubehageligheder med trediemand eller egen organisations medlemmer vil gøre sig gældende. Tilsvarende betragtninger har været anført om kommunalbestyrelsers erklæringer om andragender til centraladministrationen. Dette kan føre til, at man i videre omfang bygger administrative afgørelser på underhåndsbreve, der ikke indlemmes i sagens akter, eller på mundtlige - herunder telefoniske - oplysninger, hvilket kan være uheldigt og betyde en forringelse af den traditionelt omhyggelige, dokumenterede sagsbehandling i dansk forvaltning. Man har i denne forbindelse henvist til, at bestemmelsen i tjenestemandslovens § 26, stk. 1, jfr. ovenfor kap. II D2 b (side 22), hvorefter en tjenestemand, der er ansøger til en ledig avancementsstilling, har ret til gennem en afskrift at blive gjort bekendt med de foresattes påtegninger på ansøgningen, herunder oplysning om, hvori en anført uegnethed til stillingen består, i praksis har medført, at der ofte indhentes underhåndsoplysninger om ansøgere til ledige avancementsstillinger.

Hvor det offentlige driver videnskabelige institutter, vil de forskningsresultater, som opnås gennem instituttets arbejde, være offentligt tilgængelige, men det vil formentlig blive vanskeligt at drive forskning effektivt og opnå et loyalt samarbejde med andre forskningsorganer og frie forskere samt de befolkningsgrupper, der berøres af instituttets arbejde, såfremt undersøgelser, der ikke er fuldt bearbejdet, eller det til grund for undersøgelserne liggende materiale skulle være offentligt tilgængeligt. På sådanne områder vil indførelse af et almindeligt offentlighedsprincip kunne være til mere skade end gavn.

D. BETYDNING FOR TJENESTEMÆNDENES STILLING.

Indførelse af offentlighed i forvaltningen vil medføre, at tjenestemændenes meninger og synspunkter i større udstrækning end nu kommer til offentlighedens kundskab, og tjenestemændenes udtalelser vil derved blive inddraget i den offentlige diskussion om forvaltningsanliggender. Det anføres, at denne virkning af offentligheden vil være et gode, da det vil være en styrkelse af det saglige element i forvaltningen. Den ansporende virkning, for forvaltningens tjenestemænd, der ligger i udsigten til offentlig kritik, må ej heller undervurderes. Tjenestemændene vil - som det er blevet sagt - komme til at arbejde under ansvar over for en velinformeret offentlig opinion.

Imod disse synspunkter gøres gældende, at offentlighedens kendskab til tjenestemændenes udtalelser vil kunne medføre en svækkelse af forvaltningens handlekraft i vanskelige situationer, f.eks. hvor der kan blive tale om at handle imod en udbredt populær opfattelse.

E. OFFENTLIGHED I RETSPLEJEN.

Som begrundelse for indførelse af offentlighedsprincippet i forvaltningen henvises ofte til, at offentlighedsprincippet i retsplejen betragtes som en selvfølgelig grundsætning, som ingen kunne tænke sig at opgive. De hensyn, der begrunder offentlighedsprincippet i retsplejen, er for en væsentlig dels vedkommende de samme, som - jfr. foran under A - C - er anført til støtte for offentlighed i forvaltningen.

Herimod kan dog anføres, at man ikke uden videre kan drage en parallel fra domstolene til forvaltningen. Offentlighedsprincippet i retsplejen betyder i første række, at enhver har adgang til at overvære de mundtlige forhandlinger i retten, og det må ses i forbindelse med mundtlighedsprincippet, hvis centrale indhold er grundsætningen om, at kun hvad der mundtligt fremføres for retten, kan denne tillægge selvstændig betydning for sine afgørelser i sagen.

Som anført i kap. II B (side 10) finder mundtlige forhandlinger - bortset fra kommunalbestyrelsers møder - kun undtagelsesvis sted inden for forvaltningen, og hvor det forekommer, er det ikke udelukket ved sagernes afgørelse at tage hensyn til oplysninger, som ikke kommer frem i det offentlige møde.

Gennemførelse af offentlighedsprincippet i forvaltningen vil derimod betyde, at enhver får adgang til at blive bekendt med dokumenter i sager, der allerede er afgjort af eller til behandling i den offentlige forvaltning.

Dokumentoffentlighed kendes også inden for retsplejen, nemlig som retten til at få udskrifter af retsbøger samt af de i retssager fremlagte dokumenter. Men denne ret til udskrifter haves kun af parter og andre, som deri har retlig interesse - de sidste i straffesager dog først, når sagen er færdigbehandlet.

En parallelisering med retsplejens grundsætninger ville efter disse betragtninger ikke føre længere end til at afgive støtte for gennemførelse af et partsoffentlighedsprincip i forvaltningen eventuelt suppleret med en ret til aktindsigt for den, der uden at være part i sagen kan godtgøre en særlig, anerkendelsesværdig interesse i at blive bekendt med sagens dokumenter.

Ved sammenholdelse af retsplejen og forvaltningen må det også fremhæves, at hensynet til en hurtig og effektiv udførelse af forvaltningens skiftende opgaver - også på grund af antallet af sager - medfører, at der ikke i forvaltningen kan foretages en tilsvarende behandling af sagerne som ved domstolene.

F. BETYDNING FOR PRESSEN.

En særlig side ved offentlighedsordningen er dens betydning for pressens nyhedstjeneste. En almindelig adgang til at blive bekendt med dokumenter inden for de forskellige forvaltningsgrene vil stille et omfattende nyhedsmateriale til pressens rådighed. Pressens mulighed for fuldt ud at benytte sig af dette materiale vil dog være afhængig af, på hvilken måde en offentlighedsordning nærmere gennemføres. Giver man - som i Sverige - pressen adgang til at gennemse indgået post eller ved gennemgang af journalerne at blive bekendt med alle sager, der har været eller er under behandling i vedkommende forvaltningskontor, kan der på basis heraf opbygges en omfattende nyhedstjeneste. Begrænser man derimod en offentlighedsordning på den måde, at den ikke giver adgang til en almindelig undersøgelse af alle sager, men alene til at fremsætte begæring om gennemgang af bestemt angivne sager, vil pressens adgang til at erhverve nyhedsstof naturligvis blive tilsvarende indskrænket.

G. ERFARINGER FRA UDLANDET.

Til støtte for indførelse af offentlighedsprincippet henvises til de erfaringer, der er gjort i svensk forvaltning, hvor princippet har været gældende i snart 200 år, og hvor det betragtes som et selvfølgeligt og naturligt led i den offentlige forvaltning.

Man kan dog næppe slutte noget afgørende fra svenske forhold, da offentlighedsprincippet her er indført under helt andre samfundsmæssige og politiske forhold og derefter nærmere udformet og indarbejdet i forvaltningen gennem en mangeårig udvikling. Snarere kunne det anføres, at den omstændighed, at offentlighedsprincippet - bortset fra Finland - kun kendes i Sverige, synes at tyde på, at der ikke er noget alment behov for en sådan ordning. Der er dog i mange lande en udvikling hen imod større offentlighed i forvaltningen.

H. PRIVATLIVETS FRED.

Det anføres, at en offentlighedsordning let kan medføre, at personer skaffer sig dem ganske uvedkommende oplysninger om andre personers personlige og private forhold, og at dette kan give anledning til misbrug. Myndighederne beskæftiger sig i stigende omfang med oplysninger om den enkelte borgers personlige forhold, og begrundelsen for et offentlighedsprincip kan ikke føre til, at sådanne personlige, private oplysninger prisgives.

Hertil er at sige, at man naturligvis ved en lovgivning på dette område fra offentlighedskravet vil gøre undtagelser, der går ud på at sikre privatpersoner mod uhjemlet indblanding i deres privatliv. Praktiseringen af sådanne undtagelsesbestemmelser vil dog frembyde vanskeligheder, og der kan være mulighed for misbrug af adgangen til en sags aktstykker.

J. STØRRE ARBEJDE OG UDGIFTER.

Det indvendes almindeligvis mod en offentlighedsordning, at den vil medføre et betydeligt forøget arbejde for forvaltningens tjenestemænd og i væsentlig grad besvære disses virksomhed, og at dermed også udgifterne til administrationen vil blive forøget. Berettigelsen af denne indvending vil være afhængig af, i hvilket omfang publikum vil benytte sig af ordningen, og af, hvorledes denne tilrettelægges, men det kan ikke undgås, at tjenestemændene i de forskellige grader i et vist omfang må stille arbejdstid til rådighed i anledning af begæringer om adgang til en sags aktstykker, derunder til en ofte besværlig undersøgelse af, om sagen helt eller delvis falder uden for offentlighedskravet. Foruden de under H nævnte undtagelser af hensyn til privatlivets fred må der gøres en række andre undtagelser, f.eks. af hensyn til statens sikkerhed og forhold til fremmede magter, af hensyn til det offentliges økonomiske handlefrihed m. v. Sådanne undtagelsesbestemmelser vil være vanskelige at fastlægge nøjere, og de må derfor antages at kunne give anledning til overvejelser af tvivlsomme spørgsmål og dermed en forsinkelse af sagerne.

Herimod anføres, at det er usikkert, om en offentlighedsordning vil medføre et stærkt øget besvær for administrationen. Man bør formentlig regne med, at det store publikum kun sjældent vil bruge tid til at gennemse offentlige dokumenter. De gør det ikke i de tilfælde efter gældende ret, hvor dokumenter på kommunekontorerne fremlægges til offentligt gennemsyn, og det er kun få ansøgere og klagere, der benytter sig af adgangen til at forlange afskrift af erklæringer i henhold til lov af 2. februar 1866.